*** ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง ***

*** ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง ***

          คุณสมบัติ

1. หญิง/ชาย อายุตั้งแต่ 20 - 35 ปี

2. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในด้านความปลอดภัยในการทำงานโรงงานอุตสาหกรรม

3. ระดับการศึกษา จบปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

4. มีใบรับรอง จป.วิชาชีพ มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

5. เงินเดือน ตามข้อตกลง

            ลักษณะงาน

1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน

2. จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง

3. ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการหรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

4. กำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน

5. แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน

6. ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตรายการเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมากจากการทำงาน และรายงานผลรวมทั้งข้อเสนอแนะต่อนายจ้าง

7. รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ และจัดทำรายงานข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายจากการเจ็บป่วย หรือเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้าง

 

*** สนใจติดต่อ โทร 02-703-3013-5 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30 -16.30 น. ***